Kuulakekoreaktori

Tässä blogissa on aiemmin esitelty olemassa olevia ydinvoimatekniikoita, jotka ovat jääneet käytössä olevan kevytvesireaktoritekniikan varjoon. Näitä ovat sulasuorareaktori ja hyötöreaktori.

On vielä yksi tekniikka, jota ei toistaiseksi ole blogissa ollut esillä. Tekniikka on siitä mielenkiintoinen, että ensimmäinen kaupallisen kokoluokan laitos on valmistumassa mahdollisesti vielä tämän vuoden aikana. Kyseessä on Bebble Bed Reactor, josta suomeksi käytetään nimeä kuulakekoreaktori. Omasta mielestäni kuulapetireaktori olisi luontevampi nimi, koska bed = peti. Samoin kuin fluidized bed boiler on leijupetikattila eikä leijukekokattila.

Kuulakekoreaktorin rakenne

Alla oleva kuva esittää reaktorilaitoksen pääosat; itse reaktorin ja lämmönsiirtimen.

Kuva 1. Kuulakekoreaktori ja höytystin.

Polttoaine on grafiittipalloissa (pebble) reaktorin sisällä. Fissio tapahtuu palloissa ja pallot kuumenevat. Jäähdytteenä käytetään heliumia, joka virtaa ”kuulakeon” läpi. Sieltä kuumennut helium virtaa lämmönsiirtimeen, josta lämpö otetaan talteen. Käytännössä, jos tarkoituksena on tuottaa sähköä, lämmönsiirrin on höyrystin, josta saadaan höyryä turbiinille. Loppuosa prosessista on samanlainen kuin vaikkapa hiilivoimalassa.

Reaktorissa on kuulakeon ulkopuolella neutroniheijastin, jonka tehtävä on palauttaa osa neutroneista takaisin kekoon, jotta se pysyy kriittisenä. Tässä rakenteessa säätösauvat voidaan sijoittaa heijastimeen, varsinaisen sydämen ulkopuolelle.

Polttoainepalloja voidaan käytön aikana poistaa keon alaosasta ja lisätä yläosaan. Polttoaineen latausseisokkia ei näin ollen tarvita.

Polttoaine

Kuulakekoreaktori käyttää ns. TRISO-polttoainetta (Tristructural-isotropic). Alla olevassa kuvassa nähdään 6 cm kokoisen polttoainepallon rakenne.

Kuva 2. TRISO-pottoaine.

Uraanioksidi on palloissa pieninä, puolen millimetrin kokoisina hiukkasina. Jokainen hiukkanen on päällystetty neljällä suojakerroksella. Näitä päällystettyjä uraanihiukkasia on sitten tuhansia grafiittipallon sisällä. Pallot kestävät vähintään 1600 astetta vaurioitumatta. Uraanihiukkasten päällysteenä käytetyn piikarbidin sulamispiste on 2730 °C.

Kuva 2. TRISO-polttoainetta Kiinassa. Yksi pallo sisältää energiaa yhtä paljon kuin 8½ tonnia hiiltä.

Pallojen grafiitti toimii myös hidastimena.

Uraanin seassa palloissa voidaan käyttää toriumia ja aikaansaada tällä tavalla osittainen hyötöreaktori. Neutronisäteilyssä torium muuttuu parin välivaiheen kautta uraani 233 –isotoopiksi, joka on fissiili ja toimii siten polttoaineena.

Toiminta

Reaktori toimii samalla periaatteella kuin mikä tahansa fissio-reaktori. Kuulakeossa, eli sydämessä, on kriittinen massa fissiiliä U-235 –isotooppia ja fissio käynnistyy kun säätösauvoja vedetään reaktorista ulos. Toimintalämpötila on 600…800 astetta, eli huomattavasti korkeampi kuin nykyisin käytössä olevien kevytvesireaktoreiden 300 astetta. Tästä on useita etuja: Sähköntuotannossa saadaan parempi hyötysuhde ja kaukolämmön yhteistuotanto on edullisempaa. Lisäksi korkea lämpötila on käyttökelpoista muissakin teollisissa prosesseissa kuin sähköntuotannossa, esimerkiksi vedyn valmistuksessa.

Turvallisuusnäkökohdat

Koska reaktorissa tai missään siihen liittyvässä putkistossa ei ole vettä, siinä ei voi tapahtua höyryräjähdystä. Reaktori ei sen vuoksi tarvitse massiivista paineenkestävää suojarakennusta. Helium on paineistettu n. 70 bar paineeseen, mikä on alle puolet PWR:n paineesta.

Polttoainepallot kestävät vaurioitumatta vähintään 1600 astetta, mikä on kaksi kertaa reaktorin normaalia toimintalämpötilaa enemmän. Kuten kaikissa siviilireaktoreissa, kuulakeossakin on liiallisen lämpötilan nousun estäviä negatiivisia tehokertoimia. Fissioreaktio pysähtyy itsestään, ilman säätösauvoja, jos lämpötila syystä tai toisesta nousee yli toimintalämpötilan. Kun fissio pysähtyy, lämpötila pyrkii edelleen nousemaan ns. jälkilämpötehon johdosta. Tämä ilmiö, englanniksi Decay Heat, johtuu polttoaineen seassa olevien fissiotuotteiden radioaktiivisen hajoamisen tuottamasta lämmöstä. Jälkilämpöä ei voida estää, joten se on kyettävä siirtämään sydämestä ulos, muuten se ylikuumenee ja vaurioituu. Tämän jälkilämpötehon hallinta on vesijäähdytteisten reaktoreiden suurin tekninen haaste. Moninkertaiset vara- ja hätäjäähdytysjärjestelmät ovat olemassa juuri tämän takia. Fukushimassa ei olisi tapahtunut mitään, ellei nimenomaan jälkilämpöteho olisi päässyt ylikuumentamaan ja vaurioittamaan polttoainetta.

Reaktorin sydämen tehotiheys ilmaisee tehoa sydämen tilavuuden kuutiometriä kohti. Kuulakekoreaktorissa sydämen tehotiheys on varsin pieni, luokkaa 3 MW/m3 kun se PWR:ssä on 100 MW/m3. Tämä on jo lähtötilanteena huomattavasti helpompi jälkilämmön poistamista ajatellen, koska myös jälkilämmön tehotiheys on samassa suhteessa pienempi. Kuukakeko voidaankin suunnitella siten, että jälkilämpö poistuu reaktorista itsestään, ilman aktiivisia hätäjärjestelmiä. Mikäli heliumin kierto reaktorissa lakkaa, tai helium vuotaa systeemistä ulos, lämpö siirtyy polttoainepalloista toiseen säteilemällä, palloista edelleen reaktorin seinämiin, johtumalla seinämän sisäpinnasta ulkopintaan, poistuu ulkopinnasta säteilyn ja konvektion avulla lopulta ulkoilmaan. Tämä on myös käytännössä kokeiltu. Jäähdytyksen menetyksen jälkeen sydämen lämpötila nousee ensin hitaasti 1500 asteeseen ja alkaa sen jälkeen jälkilämpötehon nopeasti vähentyessä putoamaan. Alla oleva kuva esittää kuulakeon lämpötilan nousua jäähdytyksen menetyksessä.

Kuva 3. Kuulakeon lämpötila jäähdytyksen menetyksen jälkeen.

Koska polttoainepallot kestävät 1600 astetta, radioaktiiviseen vuotoon johtavaa vauriota ei pääse kehittymään. Vaikka pallojen grafiitti hajoaisikin, polttoaineen suojana on edelleen keraaminen suojakuori, joka estää radioaktiivisten aineiden vapautumisen. Kuulakekoreaktorin lämpötila ei voi nousta sulamispisteen yläpuolelle, vaikka kaikki jäähdytys menetettäisiin.

Kuulakekoreaktori on ns. ”walk away safe”, eli ongelmien ilmaantuessa käyttöhenkilökunta voi vaikka lähteä kotiinsa, voimala ajaa itse itsensä turvalliseen tilaan. Tämä tapahtuu, vaikka kaikki omakäyttösähkö laitoksella olisi pimeänä. Reaktori ei edes vioitu tällaisen tilanteen seurauksena vaan voidaan ottaa uudelleen käyttöön, kun keskeytyksen aiheuttanut vika on korjattu.

Historia

Kuulakekoreaktori on keksintönä vanha. Idea on esitetty Yhdysvalloissa vuonna 1947. Saksassa sitä tutkittiin pitkään ja rakennettiin kaksi koelaitostakin, AVR reactor (1967-1988 ) sekä THTR-300 (1983-1989), mutta sittemmin maassa on luovuttu kaikesta ydinvoimatekniikasta ja tämäkin kehitystyö on lopetettu. Saksasta hanke siirtyi Etelä-Afrikkaan, jossa siitä luovuttiin myös. Työtä jatkettiin Kiinassa, jossa on vuodesta 2000 ollut toiminnassa 10 MWt HTR-10 -koereaktori.

Kiinan HTR-10 koelaitoksessa on testattu kaikki yllä kuvatut turvallisuusominaisuudet käytännössä. Tässä harvinaisessa videossa Tsinghuan yliopiston ydintutkimuslaitokselta nähdään mm. demonstroitu jäähdytyksen menetys –koe, Loss of coolant accident, LOCA. Vastaava tapahtuma tuhoaisi jokaisen kevytvesireaktorin.

Kiinan demonstraatiolaitos HTR-PM

Kehitystyön ja saatujen käyttökokemusten perustella suunniteltiin kaupallisen mittakaavan, 110 MWe:n kuulakekoreaktori. Ensimmäisen täyden mittakaavan demonstraatiolaitoksen rakentaminen aloitettiin joulukuussa 2012 ja se on nyt lähes valmis.

Se koostuu kahdesta reaktoriyksiköstä ja yhdestä höyryturbiinista. Sähköteho on 220 MW. Ihan tarkkoja tietoja Kiinasta ei tahdo löytyä, mutta tämän alkuvuoden uutisen mukaan laitos olisi tarkoitus ottaa käyttöön loppuvuoden 2017 aikana. Polttoaine on jo laitoksella ja se saattaa olla ladattukin.

Teoriassa höyryturbiinin tilalla voitaisiin käyttää hermeettistä kaasuturbiinia suoralla kytkennällä, mutta nämä turbiinit ovat vielä kaukana kaupallisesta tasosta, jos koskaan sen saavuttavatkaan.

Jos tekniikka toimii niin kuin on ajateltu, Kiinassa on tarkoitus käynnistää välittömästi seuraavan laitoksen rakentaminen. Siihen tulisi kuusi reaktoria, sähkötehoksi 660 MW. Laitoksen hinta tähän mennessä kerätyn kokemuksen perusteella on 5000 $/kW, mutta tekniikkaa ja valmistusmenetelmiä edelleen kehittämällä suunnittelijat uskovat saavansa hinnan pudotettua välille 2000-2500 $/kW. Olkiluoto 3:n kokoinen laitos maksaisi silloin 2,7 – 3,5 miljardia euroa. Kiina aikoo tarjota tätä tekniikkaa myös vientiin.

Koska kuulakekoreaktorin toimintalämpötila ylittää ylikriittisen hiilikattilan höyryn lämpötilan, ja koska sitä ei turvallisuutensa takia tarvitse sijoittaa kauas asutuksesta, se soveltuu erinomaisesti suoraan hiilikattilan tilalle. Näin ollen on mahdollista korvata olemassa olevan hiilivoimalan kattila kuulakekoreaktoreilla ja hyödyntää laitoksen kaikki muu koneisto sellaisenaan. Tällä ratkaisulla on kaikki edellytykset olla nopein mahdollinen tapa korvata fossiilista sähköntuotantoa päästöttömällä vaihtoehdolla. Tekniikka kykenee vastaamaan samaan kysyntään ja tarpeeseen sähköjärjestelmässä kuin tasaiseen tehontuotantoon kykenevät, luonnonvoimista riippumattomat hiilivoimalat.

Toisin kuin länsimaissa, Kiinassa on ymmärretty, että ydinvoima ei ole vanhanaikaista.

Mainokset