Bioenergialla on huomattavan suuret CO2-päästöt

Bioenergiaa pidetään nollapäästöisenä, mutta se ei ole sitä. Palaessaan puu vapauttaa hiilidioksidia jokseenkin saman verran kuin kivihiili. Päästöttömyys perustuu oletukseen, että kaadetun ja poltetun puun tilalle kasvaa uusi puu, joka sitoo poltetun puun hiilidioksidin uudelleen pois ilmakehästä. Toinen päästöttömyyttä näennäisesti tukeva oletus on se, että kuoltuaan puu lahoaa, jolloin hiilidioksidi vapautuu ilmakehään joka tapauksessa.

Molemmat olettamukset ovat periaatteessa totta. Mutta – puun lahoaminen kestää yli sata vuotta. Poltettaessa hiili vapautuu heti, eikä uusi puukaan kasva poltetun tilalle samantien, vaan se kestää vuosikymmeniä.

Vuonna 1995 julkaistussa IPCC:n raportissa CLIMATE CHANGE 1995 Impacts, Adaptations and Mitigation of Climate Change: Scientific-Technical Analyses sanotaan vielä näin:

There is no net atmospheric CO2 build-up from using biomass grown sustainably because CO2 released in combustion is compensated for by that withdrawn from the atmosphere during growth.

Tätä asiaa on sen jälkeen tutkittu paljon ja käsitys asiasta on muuttumassa – huonompaan suuntaan.

Uusin IPCC:n raportti vuodelta 2014 kappale 7, sivu 539 kuva 7.6.

Kuva 1.

Kuva 1. Working Group III Report ”Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change”, part of figure  7.6.

Isompi kuva tässä. Tässä osakuvassa kolme alinta riviä ovat biomassaa, ylemmissä on hiili ja maakaasu. Raportissa esitetään biomassan elinkaaripäästöt, johon sisältyvät biomassan polton suorat ja epäsuorat päästöt, mutta tässä ei oleta kantaa tarkastelujakson pituuden vaikutukseen. Metsäbiomassan päästöt ovat tämän mukaan vähän vajaa puolet maakaasun päästöstä.

Puolitoista vuotta sitten julkaisimme Sampo Soimakallion seminaariesitelmän biopolttoaineiden energiakäytöstä.

Esitelmässä käy selkeästi ilmi, että hiilineutraali ei ole sama kuin ilmastoneutraali, että bioenergian lisääminen ei aina ole kestävän kehityksen mukaista, ja että bioenergia ylipäätään ei ole niin ongelmatonta ja ilmastoneutraalia kuin yleisesti uskotaan.

Nyt tämä aihe on jo päässyt valtamediaan. YLE julkaisi 25.4.2015 uutisen otsikolla

Bioenergian päästöt – nolla vai ihan muuta?

Päästöt pitäisi saada laskuun mahdollisimman nopeasti, mielellään heti. Siksi biomassan kohdalla on otettava huomioon aikaväli, jolla päästötase lasketaan. Kuten edellä todettiin, nykyinen olettamus perustuu siihen, että poltetun biomassan päästöt sitoutuvat takaisin biosfääriin eikä päästöjä näin ole. Tämä olettamus pätee pitkällä, yli sadan vuoden tarkastelujaksolla, edellyttäen silloinkin, että biomassa kerätään kestävällä tavalla ja uuden kasvuston syntymiselle luodaan edellytykset.

Kun asiaa tarkastellaan ilmastonmuutoksen kannalta jollain relevantilla aikavälillä, tilanne muuttuu aivan oleellisesti.

Medialta kesti tässä tapauksessa neljä vuotta noteerata uusin tutkimus. YLEn uutinen perustuu Suomen ympäristökeskuksen julkaisuun vuodelta 2011:

Metsäbiomassan energiakäytön ilmastovaikutukset Suomessa

Lainaamme raportista kaksi kuvaa. Ensimmäisessä kuvassa (raportin kuva 4.) nähdään kuusipuun eri osien lahoamisnopeus siinä tapauksessa, että ne jätetään metsään.

Kuva 2.

Kuva 2. Eräiden energiakäyttöön sopivien kuusen biomassaositteiden lahoaminen metsään jätettynä Etelä- ja Pohjois-Suomessa 100 vuoden aikana Yasso07-mallin mukaan. Oksien läpimittana käytettiin 2 cm, rankapuun 10 cm ja kantojen 30 cm.

Kuvasta nähdään, että esimerkiksi Pohjois-Suomessa metsään jätetystä rankapuusta on kahdenkymmenen vuoden kuluttua jäljellä vielä 55 %. Kannoista on 35 % jäljellä vielä sadan vuoden kuluttua. Poltettaessa hiili olisi vapautunut ilmakehään heti.

Toisessa kuvassa (rapotrin kuva 6.) nähdään edellisen kuvan tietojen perusteella lasketut eri puulajien ja jakeiden ilmastovaikutukset fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna kaksikymmentä vuotta sen jälkeen, kun energian tuotanto on aloitettu. Toisin sanoen, jos fossiilinen polttoaine korvataan biomassalla, tilanne ilmastopäästöjen osalta kahdenkymmenen vuoden kuluttua on tämän kuvan mukainen.

Kuva 3. Metsäbioenergian tuottamisesta aiheutunut ilmakehän hiilimäärän lisäys tuotettua energiayksikköä kohti 20 vuotta energiantuotannon aloittamisen jälkeen tuotettaessa 1 PJ energiaa joka vuosi (E-S Etelä-Suomi, P-S Pohjois-Suomi). Luvut sisältävät metsän hiilivajeen vaikutuksen (pylväiden vihreä osa) ja bioenergian tuotantoketjun päästöt (pylväiden tumma osa). Fossiilisten vertailupolttoaineiden päästöt sisältävät tuotantoketjun ja polton päästöt.

Kuva 3. Metsäbioenergian tuottamisesta aiheutunut ilmakehän hiilimäärän lisäys tuotettua energiayksikköä kohti 20 vuotta energiantuotannon aloittamisen jälkeen tuotettaessa 1 PJ energiaa joka vuosi (E-S Etelä-Suomi, P-S Pohjois-Suomi). Luvut sisältävät metsän hiilivajeen vaikutuksen (pylväiden vihreä osa) ja bioenergian tuotantoketjun päästöt (pylväiden tumma osa). Fossiilisten vertailupolttoaineiden päästöt sisältävät tuotantoketjun ja polton päästöt.

Raportista löytyy sama kuva viidenkymmenen ja sadan vuoden ajalle laskettuna. Tilanne niissä on tietenkin parempi, mutta kahtakymmentä vuotta voitaneen pitää ilmaston kannalta perustellumpana aikavälinä. Biomassa ei näin tarkasteluna ole juurikaan maakaasua ilmastoystävällisempi polttoaine.

Näin laadukas raportti suomen kielellä on harvinaista herkkua. Jokaisen päättäjän ja muun, joka asiasta on kiinnostunut, tulisi se lukea.

Ristiriitainen politiikka

Kauppalehti kirjoittaa 14.4.2014 otsikolla:

Härmälä: Biomassan päästökertoimen oltava nolla

”Suomi voi saavuttaa vuodelle 2050 asetetun 80–95 prosentin päästövähennystavoitteen vain siinä tapauksessa, että energiantuotantoon käytettävän biomassan päästökerroin on jatkossakin nolla, hiilidioksidin erotus- ja varastointiteknologiat otetaan käyttöön ja ydinvoima on edelleen osa energiantuotantovalikoimaa”, kommentoi työ- ja elinkeinoministeriön ylijohtaja Esa Härmälä IPCC:n viikonloppuna julkaistua raporttia.

Voisiko tuon sanoa toisin: Biomassan päästöjä ei pidä ottaa huomioon jatkossakaan?

Myös Vihreiden Oras Tynkkynen on ottanut asiaan kantaa. Vihreä Lanka 16.10.2014

Suomi hakee päästövähennyksensä metsästä ja teknologiasta

Koko biomassan hyödyntäminen nojaa kuitenkin siihen, että sitä pidetään päästöneutraalina energianlähteenä. Toistaiseksi kiinteät biopolttoaineet on sellaiseksi katsottukin, mutta mikään ei takaa, etteikö niille voisi tulla tulevaisuudessa jonkinlaista päästökerrointa. Miten tällaiseen tilanteeseen on varauduttu tiekartassa?

”Ei mitenkään. Jos tilanne muuttuu, laskelmat menevät uusiksi”, Tynkkynen sanoi Vihreälle Langalle.

Tynkkynen myöntää, että jos biomassan todelliset päästöt ja ilmastovaikutukset otetaan politiikassa huomioon, nykyiset laskelmat ja suunnitelmat menevät uusiksi.

Päästöjen lisäksi biomassan käytön lisääminen vaikuttaa negatiivisesti metsäluonnon monimuotoisuuteen. WWF Suomi on äskettäin julkaissut raportin:

Metsäluonnon monimuotoisuus on mahdollista säilyttää nykyisillä hakkuumäärillä – mutta vain tiukoin reunaehdoin

Tässä viitatun raportin on tehnyt Gaia Consulting Oy, ja se löytyy tästä.

Mitä metsä kestää?

Raportti on ilmeisesti ensimmäinen, jossa maamme metsien käyttöä kokonaisuudessaan tarkastellaan luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta.

Jani-Petri Martikainen on havainnollisesti esittänyt, miten eri puolueiden ja muiden tahojen bioenergiavisiot suhteutuvat tuoreeseen WWF:n raporttiin. Tässä kuvassa nähdään eri bioenergiasuunnitelmien vaatima biomassan määrä nykyisen kulutuksen päälle miljoonina kuutiometreinä.

Kuva 4. Eri tahojen bioenergia tavoitteita verrattuna kestävään määrään.

Kuva 4. Eri tahojen bioenergia tavoitteita verrattuna kestävään määrään.

Vihreä pylväs on WWF:n tuoreessa rapostissa todettu ekologisesti kestävä lisäys, n. 3 miljoonaa kuutiota lisää. Palkeissa on epävarmuutta mm. sen osalta millainen puumäärä vaaditaan puusta tehtävän biokaasun tuotantoon. Tarkempi selostus lähteineen blogista PassiiviIdentiteetti:

Olen toistuvasti kritisoinut ilmastotoimien hitautta. Nyt kun ilmastonsuojelu on noussut pysyvästi yhdeksi politiikan aiheeksi, näemme samanlaisen hidastelun päästövähennyskeinojen kanssa. Politiikka ja kansainväliset sopimukset eivät toistaiseksi ota näitä tieteen tuloksia huomioon millään tavalla, vaikka ne ovat olleet tiedossa jo useita vuosia. Biomassaa pidetään edelleen nollapäästöisenä.

Kun tutkimukset enenevät, tilanne saattaa muutua edelleen. Tähän mennessä uudet tutkimukset ovat lisänneet bioenergian todettuja päästöjä. On aivan mahdollista, että tulevaisuudessa biomassan polttaminen siirretään päästökaupan piiriin fossiilisten polttoaineiden joukkoon. Olen useassa yhteydessä korostanut faktojen merkitystä politiikassa. Tässä esitetty asia on kouluesimerkki faktasta, joka sivuutettuna johtaa virhelliseen tai jopa vahingolliseen ilmasto- ja energiapolitiikkaan.

Lisää utkimustietoa biomassan ilmastovaikutuksista löytyy Ari Jokimäen blogista AGW Observer kohdista

 

Raportit: Ilmasto ja Fukushima – tosi ja epätosi?

Fukushiman evakuoitu alue merkitty punaisella.

Fukushiman evakuoitu alue merkitty punaisella. Ilmastonmuutos vaikuttaa koko kuvan alueeseen.

Äkettäin julkaistiin kaksi merkittävää tutkimusraporttia. Toinen oli IPCC:n viidennen arviointiraportin ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja sopeutumista käsittelevä osa. Se on saanut runsaasti huomiota mediassa.

Raporttia kommentoitiin tyyliin:

Hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n tuore raportti on karmivaa luettavaa: Ilmastonmuutos etenee huolestuttavan nopeasti ja sen seuraukset ovat globaalisti vakavat.

Luonnollisesti raportti sai paljon huomiota myös ympäristöjärjestöjen taholta.
Greenpeace kommentoi raporttia jo ennen sen julkaisemista.

Toinen raportti käsitteli säteilyn, mukaan lukien Fukushiman onnettomuuden vaikutusta alueen ihmisten terveyteen. Sen julkaisi UNSCEAR, United Nations Scientific Commitee on the Effects of Atomic Radiation, suomeksi Ionisoivan säteilyn vaikutusten tieteellinen komitea. Raportissa sanotaan mm. näin:

38. No radiation-related deaths or acute diseases have been observed among the workers and general public exposed to radiation from the accident.
39. The doses to the general public, both those incurred during the first year and estimated for their lifetimes, are generally low or very low. No discernible increased incidence of radiation-related health effects are expected among exposed members of the public or their descendants. The most important health effect is on mental and social well-being, related to the enormous impact of the earthquake, tsunami and nuclear accident, and the fear and stigma related to the perceived risk of exposure to ionizing radiation. Effects such as depression and post-traumatic stress symptoms have already been reported. Estimation of the occurrence and severity of such health effects are outside the Committee’s remit.

Suomeksi sanottuna suunnilleen:

Säteilyn aiheuttamia sairauksia ei ole havaittu työntekijöiden eikä muiden säteilylle altistuneiden ihmisten keskuudessa. Fukusihiman ympäristöönsä aiheuttama vaikutus on lisännyt ihmisten saamaa säteilyaltistusta vain vähän. Niin vähän, että se ei aiheuta kohonnutta sairastumisen riskiä.

Tällainen oli siis kolmen ydinvoimalan samanaikainen tuho: Ei kuolleita, eikä myöskään odotettavissa olevia sairastumisia onnettomuuden johdosta. Samaan aikaa ilmansaasteisiin, joista suuri osa osa fossiilienergian aiheuttamia, kuolee maailmassa vuosittain seitsemän miljoonaa ihmistä.

UNSCEAR on melko samanlainen tieteellinen komitea kuin IPCC. Molemmat edustavat omien alojensa parhaimmistoa. Molemmat tekevät samanlaista tiedettä, vaikkakin eri aloilla. Molempien tulokset ovat yhtä luotettavia ja tieteelliset vaatimukset täyttäviä.

Miksi media ja ympäristöjärjestöt noteeraavat näistä raporteista vain toisen? Medialle hyvät uutiset eivät ole uutisia, huonot uutiset myyvät paljon paremmin. Ympäristöjärjestöjen suhtautuminen tieteeseen on hyvin ristiriitaista. Oman ideologian vastainen tiede yksinkertaisesti jätetään huomiotta ja sivuutetaan sanomatta siitä sanakaan.

Nyt julkaistu IPCC:n raportti käsitteli ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja sopeutumista. Seuraava osa julkaistaan lähiaikoina. Se käsittelee ilmastonmuutoksen hillintää. Siinä tullaan aivan varmasti mainitsemaan ydinenergia yhtenä tärkeänä torjuntakeinona. Voimme nyt havaitun perusteella olla jo varmoja siitä, että ympäristöjärjestöt tulevat siteeraamaan raportista vain oman ideologiansa mukaisia asioita. Ydinenergia tullaan sivuuttamaan täysin, koska järjestöt luottavat tieteeseen vain valikoiden. Tässä asiasaa ympoäristöjärjestöt käyttäytyvät aivan samoin kuin ilmastoskeptikot. Molemmat uskovat mieluummin huuhaaseen kuin tieteeseen. Näin ollen järjestöjen pitäisi olla helppo ymmärtää, miksi ilmastoskeptikot käyttäytyvät kuten käyttäytyvät disinformaatiotaan levittäessään, koska käyttäytyvät ydinenergian kohdalla itse aivan samalla tavalla.

Greenpeacen Suomen sivustolta löytyy sivukaupalla otsikoita Fukushimasta. Niiden määrä ja laatu eivät ole missään suhteessa onnettomuuden todellisin vaikutuksiin. Järjestön lietsomasta pelosta on miljoona kertaa enemmän haittaa kuin itse onnettomuudesta.

Kuvan karttaan on punaisella pisteellä merkitty Fukushiman evakuoitu alue. Alueen koko kuvassa on yksi pikseli. Joitakin evakuoituja asukkaita on jo päästetty takaisin kotiinsa. Ilmastonmuutos vaikuttaa koko kartan alueella, eikä siltä voi evakuoda ketään minnekään.

 1. Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability – SUMMARY FOR POLICYMAKERS
 2.  UNSCEAR 2013 Report
 3. IPCC:n uusin raportti: Ilmastonmuutos aiheuttaa riskejä luonnon ja ihmisten hyvinvoinnille
 4. IPCC: Ilmastonmuutos aiheuttaa riskejä luonnon ja ihmisten hyvinvoinnille
 5. UN reports on Fukushima radiation
 6. LISTEN TO THE SCIENCE ON CLIMATE CHANGE. IGNORE THE SCIENCE ON FUKUSHIMA.

 

 

IPCC:n toiminta puhuttaa

Täysijärkisin kirjoitus IPCC:stä ja paljastuneista ”skandaaleista” mitä olen toistaiseksi nähnyt löytyy emeritusprofessori Pekka Pirilän energiasivulta. Pirilä kirjoittaa otsikolla Pitäisikö IPCC jakaa osiin?, ja viittaa kirjoituksessaan mm. Atte Korholan äskettäiseen kannanottoon, jonka mukaan IPCC pitäisi jakaa osiin.

Pirilä kirjoittaa:

Nykyisellään voi IPCC:n kolmesta työryhmästä vain ensimmäinen WG1 todella perustaa työnsä referoitujen ja vertaisarvioinnin kohteena olleiden julkaisujen pohjalle. Sen työ kattaa itse ilmastoa koskevan tutkimuksen sekä ilmakehän vuorovaikutuksen valtamerten, jäätiköiden, lumipeitteen, maaperän ja kasvillisuuden kanssa.

Raportin osa WG1 käsittelee siis ilmastonmuutoksen luonnontieteellistä perustaa. Raportin lähteinä ei saa olla muita kuin vertaisarvioituja julkaisuja. Mikään viimeaikainen ”skandaali” ei koskekaan tätä raportin osaa. Luonnontieteellisen perustan voidaan näin ollen katsoa olevan yhtä vahva kuin ennen kohua. Tietenkin se on, koska virheiden osoittamiseksi pitäisi kyetä osoittamaan virheet raportin lähteissä, eli tieteessä. Sellainen ei helposti onnistu, eikä ainakaan IPCC:n äänekkäimmillä vastustajilla riitä siihen rahkeet.

Tässä yhteydessä sopii myös ihmetellä joidenkin tahojen mielipiteitä siitä, miten ”IPCC:n teoriat” on osoitettu virheellisiksi. Mitään IPCC:n teorioita ei ole olemassa. Ei ole koskaan ollutkaan. On vain tuhansia tieteellisiä tutkimuksia, joista IPCC:n raportin osa WG1 on kooste. Jos taas IPCC:n teorioilla tarkoitetaan nimenomaan WG1:n luonnontieteellistä perustaa, siitäkään ei ole löytynyt virheitä.

Pirilä jatkaa:

Haittojen syntymistä ja muutoksiin sopeutumista käsittelevä toinen työryhmä (WG2) on jo paljon ongelmallisemman tehtävän edessä ja sama korostuu ehkä vielä voimakkaammin torjuntatoimia käsittelevän kolmannen työtyhmän (WG3) työssä. Viime aikojen paljastukset lähinnä WG2:n työssä esiintyneistä virheistä eivät ole sittenkään olleet erityisen dramaattisia sellaisinaan, mutta ne korostavat ongelmaa, jonka piirissä koko työryhmän työ on.

Näin syntyvien raporttien ja analyysien taso on kovin vaihteleva, eivätkä ne joudu edes viiveellä vertaisarvioinnin piiriin. Siten on käytännössä mahdotonta soveltaa onnistuneesti samaa kokoavaa menettelytapaa, mikä sopii WG1:n työhön.

Tästä näemme nyt selvästi mistä on kysymys. WG1 perustuu puhtaasti tieteelliseen lähdemateriaaliin. WG2 ja erityisesti WG3 sisältävät muutakin lähdemateriaalia, koska tieteellistä materiaalia ei ole riittävästi olemassa, tai sitä ole asian luonteesta johtuen lainkaan. On selvää, että vertaisarvioimattoman materiaalin laatu ei kaikilta osin voi vastata vertaisarvioitua. Sen voinee silti paremman puutteessa olettaa edustavan parasta saatavilla olevaa tietämystä.

Enkä huvittavinta on huomata, mistä näissä ”IPCC-skandaaleissa” onkaan kysymys. On elämöity sillä, että raporteissa on käytetty vertaisarvioimattomia lähteitä, mutta kuitenkin vertaisarvioimattomia lähteitä on löydetty vai niistä raportin osista, joissa saakin käyttää vertaisarvioimattomia lähteitä. Mikä tässä on se varsinainen ongelma?

Lauri Gröhn on kiinnittänyt huomiota samaan asiaan, otsikolla Meppi Korhola höpsöilee IPCC:stä. Gröhnillä on blogissaan kaavio IPCC:n toimintaprosessista.

Viime marraskuussa kirjoitin:

…ryhmä B ei meinaa nahoissaan pysyä, sen verran tehokasta joukkosuggestiota on juuri nyt ilmassa, kun itsenäisiksi ajattelijoiksi itseään kutsuva ryhmä B menee yhtenä laumana hyökkäykseen teoriaa vastaan, aseenaan muutama sähköposti joiden sisällön merkitystä he eivät ymmärrä. Oikein naurattaa katsella tätä menoa.

Vasta kun tämä kohu tästä hiljenee nähdään mikä on muuttunut. Tuskinpa juuri mikään. Ryhmä A on edelleen oikeassa. Paljon melua tyhjästä.

Kohu on sittemmin vain yltynyt, mutta WG1 on edelleen koskematta. Toistaiseksi mitään sellaista ei ole tullut ilmi, mikä antaisi aihetta pitää ilmastonmuutosta vähemmän tärkeänä asiana, saati epäillä ilmiön todenperäisyyttä ja syytä.

Ympäristöministeriön sivuilta löytyy selostus IPCC:n toiminnasta, sekä linkit suomennettuihin yhteenvetoraportteihin. Niistä on hyvä lähteä arvioimaan, onko IPCC:stä ja Himalajan jäätiköistä, tai Hollannin korkeudesta merenpinnasta noussut kohu missään määrin suhteessa raportin laajuuteen ja muuhun asiasisältöön. Voi myös arvioida sitä, tekevätkö paljastuneet virheet ilmastonmuutoksen vaikutukset vähemmän haitallisiksi. Esim. Himalajaa tai Hollantia ei mainita synteesiraportissa sanallakaan. Sivu linkkeineen löytyy tästä.

Pitäisikö Pachaurin erota, ja muuta juttua pseudoskeptismistä

Onko ilmastonmuutos nyt todistettu huijaukseksi? Monien mielestä on, tai ainakin epäilys kasvaa ja luottamus horjuu. Se on ollut tarkoituskin. ”Skeptikoiden” tarkoitus.

Tämä on samalla vastauksena Sakun kommentille.

Etkö tunne tarinaa takana. Kyseinen IPCCn johtaja haukkui muutaman tiedemiehen tekemän tutkimuksen…

En tunne. Tietenkin olen lukenut mitä siitä on kirjoitettu, mutta skeptikkona en vielä tällä tietämyksellä lähde vetämään siitä mitään johtopäätöksiä. Pitäisi ensin tutustua Pachaurin ”haukkumiin” tutkimukset ja selvittää niiden todenperäisyys ja tekijöiden motiivit. Sitten pitäisi selvittää, mitä Pachauri oikeasti on sanonut, missä yhteydessä, ja mitkä ovat hänen motiivit. Tällaiset uutisoinnit tuppaavat ampumaan pahasti yli, ettei niihin voi suoralta kädeltä luottaa. Ja eikös asialla ole taas sama lehti (ja sama toimittaja?) joka vasta viikko sitten jäi kiinni Mojib Latifin sanojen vääristelystä? Tämä jäätikköasiakaan ei ole ehkä ihan niin kuin puhutaan.

Ehkäpä suurin ihmetyksen aihe on se kaksinaismoralismi mitä välillä edustat.

Kaksinaismoralismi, mitä ihmettä?

Ainakin minulle tulee se käsitys, että kaikki keinot ja toimintatavat ovat sinusta sallittuja jos se vain tukee katastrofaalista AGWtä. Jos tätä ei tue niin minä en ymmärrä miten Parchaurin toimintaa voisi juurikaan puolustella, olipa mitä mieltä itse tuloksesta tahansa.

Missä olen puolustanut Pachauria? Erotkoon minun puolestani jos se jotakin auttaa. Johtohenkilöitähän on joskus ihan hyvä vaihtaa. Vaihto todennäköisesti toisi parannuksia IPCC:n toimintaan, uudet luudat lakaisevat puhtaammin. Ehkä tilalle pitäisi nimittää joku älykäs skeptikko, kuten Roy Spencer. Uudessa tehtävässään hänen olisi pakko huomata ne samat tieteelliset tosiasiat mitkä jo tiedämmekin, ja pakko puhua niiden puolesta. Näinhän kävi viimeksikin kun IPCC:n puheenjohtaja vaihtui. Skeptikkoyhteisö kuuntelee Spenceriä ihan eri tavalla kuin Pachauria, joten hyöty voisi olla melkoinen. Toisaalta, en soisi ”skeptikoille” sitä riemua, että heidän tavoitteensa hämmennyksen lisäämisestä tuottavat tulosta ja erävoitot, jollainen Pachaurin eroaminen olisi, aihetta riemuun.

Vehkeilystä syytettyjen tiedemiesten ja ”skeptikoiden” toiminnasta ei voi samana päivänä puhuakaan. Äänekkäimmät ”skeptikot” eivät ole skeptikoita ollenkaan, he ovat pseudoskeptikoita. Kuten Anthony Watts tai varakreivi Monckton. Ilman tieteellistä pätevyyttä, tutkijameriittiä tai mitään muutakaan, mikä oikeasti antaisi heille pätevyydet kritisoida tiedettä. Toki poikkeuksiakin on, kuten Fred Singer, joka muuten vaan on seonnut. Heidän tarkoituksenaan ei ole tieteen kritisointi totuudenetsintämielessä, vaan heidän päämääränään on saada koko AGW ja kaikki tiede mikä siihen liittyy heitetyksi romukoppaan. He väittävät sitä ”historian suurimmaksi huijaukseksi”, tai jotain vastaavaa. Tällaisessa toiminnassa ei ole järjen hiventäkään, eikä sille pitäisi antaa suunvuoroa yhtään missään. Uskonvapauden puitteissa nuokin mielipiteet on tietenkin sallittava, mutta ei politiikan tekeminen, eikä omien typerien mielipiteiden tartuttaminen muihin ihmisiin.

Wikipediassa pseudoskeptismi määritellään näin:

 • Taipumus kieltämiseen ennemmin kuin epäilyyn
 • Valikoiva kriittisyys
 • Tuomitseminen ilman kattavaa tutkimusta
 • Taipumus maineen likaamiseen, ennemmin kuin tutkimukseen
 • Pilkkaaminen ja henkilöä vastaan hyökkääminen
 • Oletus että arvostelu ei vaadi todistusta
 • Vastaväitteet jotka perustuvat ennemmin uskottavuuteen kuin empiiriseen todistusaineistoon
 • Esittäjien halventava luokittelu ’edistäjiksi’, ’pseudotieteilijöiksi’ tai ’patologisen tieteen harjoittajiksi’
 • Vahvistamattomien vastaväitteiden tekeminen

Ilmastoskeptismissä nähdään helposti nämä kaikki tunnusmerkit. Kiinnittäkääpä huomiota seuraavan kerran kun kohtaatte ”skeptisen” mielipiteen ilmastosta. Kiihkeimpiä pseudoskeptisiä puheenvuoroja voi hyvin verrata uskonnollisiin puheisiin ja julistukseen, käännyttämiseen jopa. Vähemmän kiihkeitä voi verrata vähintään taikauskoon.

Jossain nettikommentissa esitettiin, että IPCC:n pitäisi ottaa ”skeptikoiden” näkemykset huomioon. Aivan sama kuin vaatisimme, että auraterapian näkemykset pitää ottaa lääketieteessä huomioon, tai että geologien pitää kuunnella kreationistien näkemyksiä Maan synnystä ja kehityksestä. Kreationistit ovat väittäneet esimerkiksi, että Grand Canyon on syntynyt suuressa vedenpaisumuksessa vain viidessä minuutissa. Tätä tasoa on suurin osa skeptikoiden väittämistä. Ja sitten ihmetellään, miksi näitä mielipiteitä ei oteta tieteessä huomioon. Ei ymmärretä omien väitteiden olevan puuta heinää, vaan aletaan syytää tiedettä, tai Pachauria, Jonesia, ketä vain, salaliitoista, huijauksesta ja ties mistä. Kun IPCC:n raportista löytyy väärä vuosiluku (joka tietenkin pitää korjata), ollaan omasta mielestä todistettu kokonainen tieteenala huuhaaksi. Tämän voi jokainen havaita, joka jaksaa lukea muutaman kommenttiketjun HS:n ilmastoaiheisen uutisen perästä, Korholan blogista, tai CO2-raportista. Ei rahtusenkaan järkeä koko keskustelussa. Ei ymmärretä edes mistä puhutaan, mutta luullaan tietävän paremmin kuin alan tutkijat. Ja pseudoskeptikot sen kun lisäävät vauhtiaan. Näitä ”skandaaleja” paljastuu nyt viikottain. Aikaa kuluu.

Tuossa hyvin kirjoitettu uutinen:
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/environment/article7003622.ece

Katsotaan sitä tarkemmin:

The impact of global warming has been exaggerated by some scientists

“Jotkut tutkijat ovat liioitelleet ilmastonmuutoksen vaikutuksia.”

Ehkä, ehkä ei. Mistä voimme sen varmasti tietää, ennen kuin vaikutukset ovat nähtävillä? Niitä on todistettavasti myös aliarvioitu. Pitäisi myös osata erottaa tutkijoiden lausunnot esim. haastatteluissa, ja heidän vertaisarvioidut julkaisut. Jälkimmäiset ovat tärkeitä, ja niihin tulee voida luottaa. Tieteellinen keskustelu käydään näissä julkaisuissa, ei mediassa. Olen tietenkin sitä mieltä, että esim. IPCC:n raporttien tulee perustua tieteellisiin julkaisuihin, ei vapaamuotoisiin lausuntoihin, mediaan eikä uutisteksteihin. Jos näin on päässyt käymään, se pitää korjata. Aina kun ihmiset jotain tekevät, tapahtuu virheitä. Tiedemiehet ovat ihmisiä, jotka tekevät virheitä, sille emme mahda mitään.

Professor Beddington said that climate scientists should be less hostile to sceptics who questioned man-made global warming.

”Professori Beddingtonin mukaan ilmastotutkijoiden ei pitäisi olla niin vihamielisiä skeptikoita kohtaan, jotka kyseenalaistavat ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoksen.”

On skeptikoita ja ”skeptikoita”. Skeptismi kuuluu tieteeseen, pseudoskeptismi ei. Tutkijoiden ei pidä lähteä hyppimään speudoskeptikoiden pillin mukaan, se on loputon suo. Aiheeseen liittyen olen kirjoittanut ennenkin, esim. tässä ja tässä. Ja tässä, jos on 40 minuuttia aikaa, ja tässä vähän lyhyempi. Tällä hetkellä, CRU:n ja Pachaurin kimpussa ovat pseudoskeptikot. Aiheesta lisää esim. tässä, tässä ja tässä.

He said: “I don’t think it’s healthy to dismiss proper scepticism. Science grows and improves in the light of criticism.

”En usko, että terveen skeptismin väheksyminen on hyvästä. Tiede kehittyy kritiikin valossa.”

Juuri näin. Terve skeptismi on hyväksi, huuhaa-skeptismi ei. Tutkijat ovat ihmisiä, ja ymmärrän kyllä, jos huuhaa-skeptismin hyökkäyksen keskellä osa terveestäkin skeptismistä tulee tuomituksi.

”There is a fundamental uncertainty about climate change prediction that can’t be changed.”

”Ilmastonmuutoksen ennustamisessa on perustavanlaatuista epävarmuutta jota ei voida muuttaa.”

Kauankohan kestää, ennen kuin tämä lause ilmestyy jonnekin skeptikkosivulle tyyliin ”Professorikin myöntää perustavanlaatuiset ongelmat, AGW on huijausta.

We have a problem in communicating uncertainty. There’s definitely an issue there. If there wasn’t, there wouldn’t be the level of scepticism. All of these predictions have to be caveated by saying, ‘There’s a level of uncertainty about that’.

“Meillä on ongelmia epävarmuuksien tiedottamisen kanssa. Jos ei olisi, ei olisi niin paljon skeptismiäkään. Kaikkien ennustuksen yhteydessä pitäisi varoittaa epävarmuuksista sanomalla, että ennustuksessa on tietty epävarmuus”

Nämä epävarmuudet on kyllä mainittu ja lueteltu vertaisarvioiduissa tieteellisissä julkaisuissa. Jokainen tutkimusraportteja kirjoittanut tietää vallan hyvin, että epävarmuustarkastelu kuuluu sisällyttää raporttiin. Uutisteksteissä niitä ei yleensä näe, ja siitä voi osittain syyttää myös mediaa, mutta varmaankin myös lausuntoja antavia tutkijoita. Lukijan pitäisi myös ymmärtää, mitä epävarmuus tarkoittaa, missä niitä on ja missä niitä ei ole. Jos joku sanoo meren pinnan nousevan 30 cm ja toinen sanoo kaksi metriä vuoteen 2100 mennessä, tekeekö epävarmuus tiedon jotenkin vähemmän huolestuttavaksi?

Pseudoskeptismin määrään en usko minkään tiedon vaikuttavan. Se perustuu uskoon, joka on uskoa, ei tietoa! Mikään logiikka tai järkipuhe ei päde siihen.

“It’s unchallengeable that CO2 traps heat and warms the Earth and that burning fossil fuels shoves billions of tonnes of CO2 into the atmosphere. But where you can get challenges is on the speed of change.

”Hiilidioksidi kiistattomasti imee lämpöä ja lämmittää Maata, ja että fossiilisten polttoaineiden käyttö työntää miljardeja tonneja hiilidioksidia ilmakehään. Mutta muutosten nopeudesta voi tulla kysymyksiä.”

Täsmälleen. Nyt vaan tilanne on sellainen, että pseudoskeptikoiden mielestä kysymyksiä ei ole, eikä mitään kamalaa ei ole tapahtumassa. Hiilidioksidi on luonnontuote, ja sellaisena jopa hyödyllistä, tai muuta yhtä älykästä. Tai sitten, että koska emme tiedä onko kamalaa tai kuinka kamalaa on tulossa, ei tarvitse tehdä mitään.

“Some people ask why we should act when scientists say they are only 90 per cent certain about the problem. But would you get on a plane that had a 10 per cent chance of landing?”


”Jotkut ihmiset kysyvät, miksi pitäisi tehdä mitään koska on vain 90 % todennäköistä, että meillä on ongelma. Mutta menisitkö lentokoneeseen, jos perille pääsyn todennäköisyys olisi 10 %.”

Tässä tullaan tietenkin arvokysymykseen, ja riskien arviointiin, joka ei enää liity tieteeseen. Jokaisen mielipide on tavallaan oikea, paitsi että on kysymys yhteisestä asiasta. Yhteiskunnassa on paljon sääntöjä, joiden tehtävänä on palvella yhteistä hyvinvointia. 90 % todennäköisyys fataalille riskille on missä tahansa riskiarvioinnissa liikaa, eikä yhteiskunnan tarvitse sietää sellaista.

Professor Hulme said: “Pachauri’s choice of words has not been good.

”Professori Hulme sanoi: Padchaurin sanavalinta ei ole ollut hyvä. ”

Hulme ei siis sanonut tieteestä mitään. Pseudoskeptikot sen sijaan ovat jo ennättäneet leimaamaan Pachaurin sanojen lisäksi tieteenkin huuhaaksi, salaliitoksi jne. jne. Pachaurin tai Jonesin sanomiset, CRU-postit tai muutkaan ”fake-skandaalit” eivät ole osoittaneet mitään sellaista tieteellistä virhettä, mikä antaisi aiheen olettaa speudoskeptikoiden olevan oikeassa.

Artikkeli jatkuu vielä, kannattaa lukea itse, päätän kommentointini tähän.

Koirankakka on ilmastonmuutostakin pahempi ongelma, sanovat skeptikot.

Ilmastonmuutos? Eihän sellaista ole, eihän?

Ilmastonmuutos? Eihän sellaista ole! Eihän?

Ilmasto”skeptikoita” närästää, koska heitä ei ole koskaan kutsuttu mukaan tiedeyhteisön ilmastokokouksiin. Siitä suivaantuneina he ovat pitäneet ihan omia kokouksiaan, viimeksi New Yorkissa viime maaliskuun alussa, suunnilleen samoihin aikoihin oikean, Kööpenhaminan ilmastokokouksen kanssa.

Tämän vaihtoehtoisen konferenssin julkilausumassa todettiin koirankakan olevan ilmastonmuutostakin pahempi ympäristöongelma. Mitä tästä pitäisi ajatella? Miten tähän on tultu?

Tapausta on syytä tutkia tarkemmin. Pohjana käytetään konferenssista laadittua raporttia, joka löytyy tästä ja vielä tästä, jos jompikumpi sattuisi ajan saatossa katoamaan.

Tosikoille korostettakoon heti aluksi, että tällä kokouksella ei ole ilmastotutkimuksen tahi tieteen sisäisen, oikean skeptismin kanssa mitään tekemistä. Näissä tilaisuuksissa pääsevät ääneen kaikki halukkaat, joilla on jotain vakuuttavan oloista sanomista mistä tahansa. Todisteita, tutkimuksia, tieteellisestä metodiikasta puhumattakaan ei tarvita. Vahva usko itseensä ja vakuuttava ulosanti riittää. Lahjakkaat tarinankertojat ovat vahvoilla näissä piireissä. Pääasia on, että on eri mieltä IPCC:n raporttien kanssa.

Tästä se alkaa:

”There is no convincing scientific evidence that human release of carbon dioxide, methane, or other greenhouse gasses is causing or will, in the foreseeable future, cause catastrophic heating of the Earth’s atmosphere and disruption of the Earth’s climate. Moreover, there is substantial scientific evidence that increases in atmospheric carbon dioxide produce many beneficial effects upon the natural plant and animal environments of the Earth.” — from the Oregon Petition, signed by over 31,000 scientists.

Mikä sitten olisi ”vakuuttava tieteellinen todiste”, joka ”skeptikoille” riittäisi? Sitä ei tiedetä. Tiedeyhteisö on edelleen yhtä yksimielinen kuin ennenkin ilmastonmuutoksen fysiikan oikeellisuudesta, eikä viimeisten vuosikymmenten lämpenemistä pystytä selittämään ilman lisäystä kasvihuonekaasujen määrään. Auttaisi suuresti, jos ”skeptikot” esittäisivät oman selittävän teoriansa, mikä myös kestäisi kriittisen tarkastelun. Sellaista selitystä ei ole olemassa. ”Ilmastoskeptismi” perustuu uskoon, eikä uskonnon opinkappaleita tarvitse perustella saati todistaa. Ne voi todistaa ihan vaan sanomalla, että asia on niin koska se on niin. Itse asiassa juuri näillä sanoilla asia todetaankin myöhemmin tässä raportissa.

Selitykseksi ei riitä toteamus, että Aurinko on meneillään olevan ilmastonmuutoksen aiheuttaja. Pitää laskea miten se vaikuttaa ja kuinka paljon. Tosin tämän kokouksen takana oleva The Hartland institute sanoo sivustollaan näin:

The most reliable temperature data show no global warming trend.

Aika metkaa, että porukka järjestää konferenssin ilmiöstä, jota sen mielestä ei ole olemassa. Insituutin muita saavutuksia on esimerkiksi tupakoinnin rajoituksen vastustaminen. Porukan rahoitus on pääösin yksityistä, tosin öljyrahaakin on mukana. Tupakkateollisuus on jo joutunut valehtelusta vastuuseen, eikä enää uskalla rahoittaa mitään änkyräprojekteja, ja hyvä niin.

Tekstissä viitattu Oregon petition on jo moneen kertaan osoitettu huijaukseksi esimerkiksi täällä.

Konferenssiin osallistui 800 henkilöä, mikä on ilmastoskeptismin saamaan medianäkyvyyteen suhteuttuna yllättävän vähän. Vieraista todettiin:

They came to talk a wide range of subjects, from climatology to energy policy, from computer climate models to cap-and-trade, from greenhouse gas (GHG) effects to solar irradiation. But most of all they came to help spread the word that the answer to the question posed by this year’s theme — Global warming: Was it ever really a crisis? — is a resounding NO.

Tähän kysymykseen voisi palata vaikka sadan vuoden jälkeen. Muutoshan ei ole kunnolla vielä alkanutkaan, siksi outoa puhua siitä imperfektissä.

In truth, says Klaus, there is no fixed relationship between CO2 and temperatures, as clearly illustrated by the wavering heat trends of the 20th century, despite the steady rise in CO2.

Tsekin presidentti, talousmies Vaclav Klaus tässä todistelee jotakin väitteellä, jota kukaan ei ole kiistänyt. (Tyypillinen olkinukke) Lyhyellä aikavälillä suoraa yhteyttä CO2:n ja globaalilämpötilan välillä ei ole. Lämpeneminen on ehkä pysähtynyt, jos tarkastellaan muutamaa viimeistä vuotta ja valitaan niistä sopivat jotka ”todistavat” näin. Aivan kuten se on pysähtynyt monta kertaa aikaisemminkin. Tästä kuvasta löytyy kymmenen kohtaa, joissa lämpeneminen on pysähtynyt.

Ilmaston lämpeneminen on päättynyt monta kertaa, ja taas se on päättynyt.

Ilmaston lämpeneminen on päättynyt monta kertaa, ja taas se on päättynyt.

Richard Lindzen toi valoa pimeyteen:

Next, M.I.T’s Richard Lindzen explained that many scientists toe the anthropogenic global warming (AGW) line to “make their lives easier,” as underfunded scientists can write a single paper endorsing AGW and suddenly be inundated with offers..

Sisäpiiri- ja salaliittoteorioita. Voiko näitä jonkun mielestä ottaa todesta? Sitä paitsi juuri ”skeptikot” ovat sanoneet, että varmuutta ei ole, tarvitaan lisää tutkimusta. Sitten kun tutkimusta tehdään, sekään ei kelpaa. Edellä jo kerroinkin, että The Heartland Instituten mielestä mitään lämpenemistä ei ole ollutkaan. Mihin tarvitaan salaliittoja?

In reality, said the world renowned atmospheric physicist, doubling or even tripling CO2 would have only marginal impacts on temperatures.

Missä todisteet? Tässä heti n. 60 laskelmaa, joiden mukaan 3 astetta on lähempänä totuutta kuin ”only marginal impact.” Tietysti jos ”marginal impact” on se kolme astetta. Ota siitä selvä.

James Hansen ryhmineen on tuullut siihen tulokseen, että kun nopeiden ja hitaiden palauteilmiöiden lisäksi huomioidaan myös erittäin hitaat palauteilmiöt, kuten jäätiköiden sulaminen ja kasvillisuuden muutokset, ilmastoherkkyys on itse asiassa 6 astetta.

So as a matter of established physics of gases, we’d expect atmospheric CO2 to increase as temperature increases. Therefore, he concludes, saying that CO2 causes heating is like saying “accidents cause speeding.”

Näin totesi geologi ja entinen, kuussakin kännyt astronautti Jack Schmidt. Kaikki kunnia Apollo veteraanille, mutta ilmastokeskustelun argumenttina tuo heitto on aika nolo. Mitä hän luulee todistavansa on se, että koska ilmaston lämpeneminen lisää ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta, niin hiilidioksidin lisääminen ei lämmitä ilmastoa. Jack on käynyt kuussa, hänen on oltava oikeassa? Ei ole. Ilmiöt eivät ole toisiaan poissulkevia.

Singer moderated a panel discussion thoroughly debunking a recent paper claiming that CO2 put into the atmosphere lasts thousands of years.

Singerin aikaisempiin edesottamuksiin kuuluu mm. tupakan erinomaisuuden julistaminen ja öljytepollisuuden puolesta puhuminen.

Participant Douglass questioned the premise as “it has nothing to do with global warming as CO2 continues to rise but GW stopped after 1991.”

Tämä käsiteltiinkin jo, huhaa kertaamalla miksikään muutu. Huomatkaa, että nyt lämpeneminen päättyi jo 1991, aikaisemmin sen luultiin päättyneen 1998 tai 2001, tai jotain.

And Christopher Essex nailed it: Their 1000 year forecast is remarkable – even groundhogs only predict 6 weeks ahead.

Ilmeisesti Amerikassa metsämurmelit (=Groundhog (Marmota monax)) osaavat ennustaa sään kuusi viikkoa eteenpäin? Meikäläiset etanat eivät ihan tähän taida pystyä. Tähän vetoamista voi (ehkä) odottaa maallikolta, mutta myös näillä huipputiede-miehillä on toistuvia ongelmia erottaa säätä ja ilmastoa toisistaan. Ne OVAT eri asioita. Kukaan ei ole edes yrittänyt ennustaa millainen sää on Juhannuksena 2080, ilmastoa sen sijaan kyllä. Vuonna 2080 Keski-Euroopan kesässä on keskimäärin kaksi päivää jolloin lämpötila nousee yli 50 asteen. Voi olla kesiä, jolloin ei ole lähellekään tätä, tai sitten voi olla kaksi viikkoa putkeen.

He displayed adjacent line graphs overlaying 20th Century arctic temperature anomalies with solar irradiance levels on one and atmospheric CO2 levels on the other. Whereas the former lined up almost perfectly, the latter wasn’t even close.

Korrelaatioita. Se että kaksi ilmiötä esiintyy samaan aikaa ei riitä todistamaan, että ne olisivat riippuvaisia toisistaan. Voivathan ne olla, ja silloin löytyy varmaan jokin fysikaalinen syy-seuraus-suhde, teoria joka selittää havainnon. Auringosta kirjoitin jo aiemmin.

What’s more, diminished sunspot activity since 2000 and Pacific Sea Surface cooling since 2008 predict a 20-30 year global cooling due to short term Pacific Decadal Oscillation (PDO).

Tämä on hyödyllinen väittämä. Tämän kannattaa pistää mieleen nyt, ja tarkkailla ”skeptikoiden” naamanliikkeitä sitten kun lämpötilat pompsahtavat uusiin ennätyksiin. Tätä on ”skeptikko”piireissä rumutettu nyt niin kovaa, että voipi olla vaikeuksia kiemurrella näistä selityksistä irti jos ne eivät toteudukaan. Siitä tulee hauskaa! Vaikka taatusti siihenkin löytyy joku NA-selitys. (Non-Antropogenic). Niitä voidaan keksiä tarpeen mukaan lisää, jos entiset eivät enää riitä.

Roy Spencer blamed the PDO for 75% of twentieth century warming. He provided a line graph plotting temperatures against the PDO and the correlation was quite remarkable.

Korrelaatiot ja korrelaaiot. Oliko muuta? Onko Spencer LASKENUT että se on noin, onko hän katsonut kuvista, vai onko hän vain sitä mieltä? Siis tietenkin PDO vaikuttaa, mutta mistä tuo 75 % on nykäisty, tai peräti arvattu?

On D’Aleo’s graphs, PDO/AMO aligned well with USHCN temperatures over last century, as did stratospheric aerosol levels from volcanic eruptions, and total solar irradiance.

Ja korrelaatioita. Voivatko ”skeptikot” oikeasti luulla tekevänsä tiedettä etsimällä mieleisiään korrelaatioita? Voidaanko alla olevasta kuvasta päätellä, että ilmastonmuutos johtuu pikkupöksyistä? ”Skeptikko”logiikan mukaan kyllä, onhan korrelaatio aivan ilmiselvä! Määrätään pöksyt vaihdettaviksi takaisin isompiin lahkeellisiin malleihin, niin ilmasto viilenee. Kuka sanoi, ettei ihminen voi hallita ilmastoa? Pikkupöksyissä sen ratkaisu!

Ilmastonmuutoksen syy varmistunut, korrelaatio pitää!

Ilmastonmuutoksen syy varmistunut, korrelaatio pitää!

..shoddy, senseless, failed, falsified, fraudulent ‘global warming’ bugaboo…

Bugaboo?? Tieteellisessä seminaarissa puhuja sanoo ”bugaboo”. Lisääkö vai vähentääkö se puhujan uskottavuutta?

If we let them, they will carelessly kill tens of millions more by pursuing Osamabamarama’s stated ambition of shutting down nine-tenths of the economies of the West and flinging us back to the Stone Age without even the right to light fires in our caves.

Voiko näin älyttömiä sanomisia kommentoida muuten kuin toteamalla, että kyllä on älytöntä? Ketkä ”them”? Mitä on ”Osamabamarama”?

Hansen’s 1988 announcement of “unprecedented global warming” came as a surprise and embarrassment to Theon, as it was not NASA’s position.

Siis Theon nolostui Hansenin tuodessa julkisuuteen tutkimustulokset ilmaston lämpenemisestä. Sitten theon jäi eläkkeelle, oli 15 vuotta hiljaa ja ilmestyi sitten kuin tyhjästä kertomaan maailmalle, ettei usko mihinkään. Mitähän siitä pitäisi ajatella? Theon ei varsinaisesti Hansenin esimies koskaan ollutkaan. Ja miksi ilmaston lämpenemisen riskistä tiedottaminen ei kuuluisi Nasan julkisrajoitteiselle ilmakehäntutkimusyksikölle? Mikä sille sitten kuuluu? Tässä lisää Theonista. Ja tässä.

Ross Mckitrick blasted the idea of CAT systems with predetermined carbon caps as betraying a complete lack of faith in their design. If the goal is to force down carbon output, then a “truth-based” floating cap determined by temperature is called for. Suggesting we force down caps regardless of temperature response is a sign that they don’t believe their own rhetoric.

Tässä on kysymys päästökaupasta. Samalla Mckintrick puhuu itsensä pussiin. Hän on sitä mieltä, että päästöoikeuksien hinnan pitäisi määräytyä lämpötilan mukaan. Lämpiminä vuosina päästöt olisivat kalliita ja kylminä vuosina saisi päästellä halvalla. Että kylmänä vuonna päästöillä ei ole niin väliä, koska ilmasto viilenee, ja lämpiminä sitten taas pitää vähentää päästöjä. Sitä tuo varmaan tarkoittaa? Ajatus on niin älytön, että epäilen jo omaa kielitaitoakin.

Jos näin ei tehdä, vaan päästöjä halutaan alas lämpötilan kehityksestä riippumatta , se hänen mukaansa todistaa, että ”he” eivät usko omaa retoriikkaansa? Yksi ”skeptikoiden” lempiaihe on todistella, että SO2-pitoisuuden kasvu ja lämpeneminen eivät korreloi. Tutkijat allekirjoittavat tämän lyhyellä aikavälillä milloin tahansa. Mitä ihmeen retoriikkaa Mckintrick siis tarkoittaa? Lienee jokseenkin normaalia, että ”he” eivät usko retoriikkaan, jota ei ole.

And that as polar bears date back 130,000 years, they’ve managed to adapt through many warming periods more severe than the current one.

Paitsi että valtaosa tuosta 130 tuhannesta vuodesta täällä on vallinnut jääkausi, eikä napajäätikkö välttämättä ole ollut sula ollenkaan. Ja juurihan ”Steve McIntyre said we don’t actually know that the 1998 was the warmest year of the millennium”

Eli lähimpien vuosien lämpötiloja ei tiedetä, koska niitä tiedetä, mutta edellisen interglasiaalin lämpötilat ovat täysin luotettavia, niin luotettavia, että jääkarhujen tiedetään selviävän sellaisista lämpötiloista ihan noin vain:

So whether warmer or cooler, they’ll adapt again, as will the rest of the planet – including those self-interested homo sapiens.

Sitä me emme tiedä. Ilmastonmuutosten tiedetään hävittäneet eläinpopulaatioita sukupuuttoon, koska ne eivät sopeutuneet. Maapallo kyllä sopeutuu, mutta fauna voi muuttua rajusti. Myös ihmispopulaation koko voi pienentyä murto-osaan nykyisestä, mutta sopeutumistahan se on sekin. Ja mihin oikeastaan tarvitsemme jääkarhuja?

Recent polls in Canada showed that those who believe in “consensus” fear global warming; those who have heard from skeptics even once do not. In fact, the dominant Canadian party that made carbon pricing a major issue just suffered a major defeat.

Pseudotiede joutuukin hakemaan hyväksyntänsä mielipiteistä, muuta sillä ei ole. Pseudeotiede on totta, jos riittävän moni on sitä mieltä. Kanadan änkyröinti tiedetään entuudestaan. Ilmeisesti sitten aivopesu kanadassa toimii, kertakäsittelyllä. Johtuuko aivoista vai pesijöistä? Mutta koska aivopesu toimii, todistaako se, että ilmastonmuutosta ei ole?

Lord Monckton added: Every opinion poll–even those conducted by the bed-wetters themselves – shows that global public opinion is cooling as fast as the global climate.

Bed-wetters? ”Osamabamarama” ja ”bugaboo” tulivat jo, ja nyt vielä tämä. Onko se ”sänkyynkuseksijat” suomeksi? Oliko tämä myös lääketieteellinen konferenssi? Urologiaa tai jotain? Onko IPCC huomioinut nämä sänkyynkuseksijat ollenkaan? Mikä niiden vaikutus on ilmastoon? Lumihankeen kuseksijat saattaisivat ainakin teoriassa muuttaa Maan albedoa, sängyistä en sitten tiedä.

Tästä kyseinen Lordi on kirjoittanut jotakin juttua, ja vielä lisää juttua, jota sitten on vertausarvioitu täällä, ja muutenkin pieniä virheitä paikkailtu täällä. Tuon yhden jutun URL on sopivasti http://www.theclimatescam.com/, ilmastohuijaus, mikä on enemmän kuin osuva tämän sisältöiselle saitille! (Kuullostaa jotenkin tutulta. Missä olen nähnyt tuon saman nimen?)

Which lends undeniable assurance to Professor Lindzen’s keynote prediction that “we will eventually win against anthropogenic global warming alarm simply because we are right and they are wrong.”

Yksinkertaisesti siksi että ja koska.

“There is no climate crisis. There was no climate crisis. There will be no climate crisis.”

Muistakaa tämä! Tätä voidaan tarvita todistusaineistona jonakin päivänä tulevaisuudessa. ”Ilmastokriisiä ei ole, ei ollut, eikä tule.” Ilmastokahelit ovat oikeassa yksinkertaisesti siksi, että he ovat oikeassa ja muut ovat väärässä.

Ja sokerina pohjalla, tässä tulee koko seminaarin paras ja tärkein anti, pidätelkää hengitystänne ja katsokaa tarkkaan. Nyt se tulee….

Because dog-poop is a real environmental problem and ‘Global warming’ is not.

Suomeksi: ”Koirankakka on todellinen ympäristöongelma, ilmaston lämpeneminen ei ole.”

Ta-Daa! Nyt se on todistettu. Moni sitä on jo epäillytkin. IPCC peittelee ja salailee asioita! IPCC:n raporteissa ei yhdessäkään mainita koirankakan ympärstövaikutuksista mitään. Meitä on petetty!

Ilmastonmuutos katastrofeineen ei ole mitään tämän rinnalla, toteavat maailman johtavat ilmastoskeptikot.

Ilmastonmuutos katastrofeineen ei ole mitään tämän rinnalla, toteavat maailman johtavat ilmastoskeptikot.

Bugaboo! Ehdottomasti!

Tekstissä mainitut nimet, ja henkilöiden taustoja:

Vaclav Klaus
Roy Spencer
David Douglass
Fred Singer
Jack Schmidt
Christopher Essex
Willie Soon
Dennis Avery
Don Easterbrook
Dick Lindzen
Lawrence Solomon
Chris Horner
Myron Ebell
Ross Mckitrick
Dave Kreutzer
John Theon
Tom Segalstad
Anthony Watts
Steve McIntyre
Bob Carter
James Taylor
John Sununu

WWF ilmastonmuutoksesta: Nopeampi ja voimakkaampi

Näin kirjoittaa WWF 20.10.2008 julkaistussa katsauksessaan. Neljäs ja uusin IPCC:n arviointiraporttiraportti julkaistiin vuonna 2007. Raportin koostivat 3800 tutkijaa 150 maasta, ja se perustuu pääosin vuoteen 2006 mennessä tehtyihin tutkimustuloksiin. Ilmastotiede on kuitenkin sen jälleen edennyt ja nyt julkaistu WWF:n katsaus arvioi IPCC:n raporttia uusimpien tutkimustuloksien valossa. Yhteenvetona todetaan, että muutos näyttää etenevän nopeammin ja rajumpana kuin IPCC:n raportissa osoitetaan. Tämä edellyttää, että päästövähennystavoitteita tulee lisätä, ja että torjunta- ja sopeuttamistoimien tulee myös olla nopeampia ja kattavampia kuin tähän asti on suunniteltu.

Pohjoinen napajäätikkö

Pohjoisen merijään sulaminen on vähintään 30 vuotta etuajassa IPCC:n raporttiin verrattuna. Tämän arvellaan johtuvan mm. palauteilmiöstä, joiden merkitystä on pahasti aliarvioitu. Merijään sulaessa paljastuva jäätön meri imee itseensä Auringon säteilyä moninkertaisesti valkoiseen jäähän verrattuna. Sulamisen kiihtyy ja uuden jään muodostuminen arktisen talven aikana hidastuu. Mahdollisesti napajäätikön sulaminen on saavuttanut tai jo ylittänyt käännekohdan, jonka jälkeen sulaminen kiihdyttää itse itseään ja jäätikkö sulaa kesäisin kokonaan. Se voimistaisi positiivisia palauteilmiötä, jotka puolestaan kiihdyttää ilmaston lämpenemistä maailmanlaajuisesti.

Merenpinta

Vuoden 1990 jälkeen valtameren pinta on noussut puolitoista kertaa enemmän kuin IPCC:n kolmannessa raportissa vuonna 2001 ennustettiin. Näin ollen meren pinta näyttäisi nousevan tämän vuosisadan loppuun mennessä yli kaksi kertaa enemmän kuin ennustettu 0,59 metriä.

CO2 päästöjen kasvu

Hiilidioksidin päästöt kasvoivat vuosina 1990..1999 keskimäärin 1,1 % vuodessa. Vuosina 2000..2004 ne kasvoivat 3 % vuosittain, joka on enemmän kuin IPCC:n käyttämä suurimman kasvun skenaario.

Hiilinielut

Viimeisen 15 vuoden aikana noin puolet ihmisen tuottamasta hiilidioksidista on sitoutunut hiilinieluihin maalla ja merellä. Nielujen kyky sitoa hiiltä on heikentynyt ennustettua nopeammin. Yhdessä päästöjen kasvun kanssa tämä kiihdyttää ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden kasvua.

Päästövähennystavoitteet

Tuoreimmassa IPCC:n raportissa todetaan, että kasvihuonepäästöjen on vähennyttävä 80 % vuoteen 2050 mennessä, jotta lämpeneminen jää alle kahden asteen. WWF toteaa, että tässäkin tapauksessa lämpeneminen aiheuttaa huomattavaa vahinkoa, ja että tarvitaan suunniteltua enemmän sopeuttamistoimenpiteitä. WWF esittää EU:lle nollapäästötavoitetta vuodelle 2050.

Elintarvikkeet

Joidenkin tutkimusten mukaan vehnän, maissin ja ohran tuotanto on vuoden 1981 jälkeen maailmassa jo vähentynyt 40 miljoonaa tonnia ilmaston lämpenemisen takia. Vuosittaiset taloudelliset menetykset ovat 3,2 miljardia euroa.

Terveys

Lämpeneminen tulee vaikuttamaan terveyteen. Haavoittuvimpia ovat lapset, jotka ovat herkempiä tietyille sairauksille, ja toisaalta ovat riippuvaisia aikuisista.

Ekosysteemit

Lämpeneminen vaikuttaa maailmanlaajuisesti sekä fysikaalisiin että biologisiin järjestelmiin ekosysteemeissä. Jäätiköt sulavat ja vesistöt lämpenevät. Vuodenaikojen pituudet muuttuvat, ja vuodenaikasidonnaiset eläin- ja kasvilajien toiminnot muuttuvat. IPCC:n neljäs raportti osoitti 30 % eliölajeista olevan vaarassa kadota jo 1,5..2,5 asteen lämpenemisellä.

Vaikutukset Euroopassa

Vuoden 2003 poikkeuksellisen kuuma kesä aiheutti Euroopassa 35000 kuolemantapausta. Vuosisadan loppuun mennessä yhtä kuumien tai kuumempien kesien todennäköisyys kolminkertaistuu.

Sademäärät lisääntyvät suurimmassa osassa Eurooppaa. Tulvavahingot lisääntyvät. Sademäärät vähenevät Etelä-Espanjassa. Pitkät kuivuuskaudet lisääntyvät muuallakin Välimeren rannikolla, jossa aavikoituminen lisääntyy.

Sveitsin Alppien jäätikön sulaminen on kiihtymässä, eikä muutosta tähän kehityssuuntaan ole näköpiirissä. Vesivoiman tuotanto alueella voi kasvaa 36 % tulevaisuudessa.

Pohjanmeren myrskyjen esiintymistiheys ja voimakkuus kasvaa, minkä johdosta myrskyvahingot kasvavat 37 % vuosien 2060..2100 välisenä aikana. Rannikoiden eroosio lisääntyy.

542 kasvi- ja 19 eläinlajin seuranta on kiistattomasti osoittanut, että lämpeneminen on muuttanut lajien vuodenaikasidonnaista toimintaa, kuten kukintaa, satokautta ja lintujen muuttoaikoja. Meriekosysteemit Pohjanmeressä ja Itämeressä kohtaavat lämpötiloja, jotka ylittävät kaikki koko tähänastisen mitatun ajan lämpötilat. Lämpeneminen ylittää monien eliölajien sopeutumiskyvyn, mikä johtaa suuriin muutoksiin kyseisissä ekosysteemeissä. Pohjoisen Euroopan koivumetsät kärsivät lehtiä syövien hyönteisten lisääntymisestä.

Englanninkielinen katsaus on neljän sivun mittainen, jonka yhteydessä on kahden sivun mittainen lähdeluettelo. Teksti löytyy osoitteesta:

http://assets.panda.org/downloads/wwf_science_paper_october_2008.pdf

 

https://planeetta.wordpress.com/2008/05/27/ilmaston-palauteilmiot/

http://panda.org/eu

http://panda.org/about_wwf/where_we_work/europe/what_we_do/wwf_europe_environment/index.cfm?uNewsID=148141

http://www.wwf.fi/